Horaz

Bir patyşanyň ýeňilmezek horazy bar eken. Patyşa öz horazynyň hasam gaýduwsyz bolmagyny isläpdir. Şonuň üçin ony horazlaryň tälimçisiniň ýanyna alyp barypdyr. Tälimçi: «Ony goýup gidäýiň, bir hepde soň alyp gidersiňiz» diýipdir. Patyşa bir hepde soň gaýdyp gelipdir. Görse, horazy edil öňki ýaly petekesini gaýşardyp ýöränokmyş. Gygyranda-da sesi edil öňki ýaly batly çykanokmyş.  Tälimçi perzini üýtgetmän: – Görşüňiz ýaly ol entek taýýar däl – diýipdir. – … Continue reading Horaz