«Haýa etdim»

Bir gün ymam Mälik hezretleri metjitde pygamberimiz (aleýhyssalatu wessalam) barada gürrüň berýärdi. Ol wagyz edip bolup, kürsüden düşende talyplaryna şeýle diýýär: – Ogullarym, meni möý çakdy. Talyplary haýran galyp: – Tagsyrym! Durkuňyzy hiç hili üýtgetmediňiz. Biz-ä aňşyrmandyrysam – diýýärler. Şonda ymam Mälik hezretleri olara: – Kürsüde pygamberimiz (aleýhyssalatu wessalam) barada gürrüň edilýärkä, oňaýsyz hereket etmekden haýa etdim – diýip jogap berýär. *** Olar pygamberimize nähili … Continue reading «Haýa etdim»