Ýitgi

Nasreddin hoja howlusyny gurşap duran haýatyň daş ýüzünde nämedir bir zatlar gözleýärmiş. Muny gören goňşulary ondan: – Näme, bir zadyňy ýitirdiňmi goňşy? – diýip soraýarlar. Ol goňşularyna: – Ýüzügimi ýitirdim – diýip jogap berýär. Ýitigini tapmaga kömek etmekçi bolýan goňşulary ýene ondan: – Takmynan nirräkde ýitirdiň? – diýip soraýarlar. Nasreddin hoja olara gara çyny bilen şeýle jogap berýär: – Howluda ýitirdim. Bu jogaba goňşulary geň … Continue reading Ýitgi