Içlekli

Kakasy iki ogluna ýekeje içlekli alyp, olaryň öňüne goýupdyr-da, uly ogluna: «Deň ikä böl!» diýipdir. Uly ogly pyçak bilen içlekliginiň ortarasyndan kesip, deň ikä böldüm hasap edeninden soňra, kakasy kiçi ogluna ýüzlenip: «Isläniňi al!» diýipdir. Adalat bilen hukugyň mysaly hem şuňa meňzeýär. Eger-de bölýän adam hilegärlige baş goşsa, onuň özüne az paý düşmeli. Bu mysalda, kaka – kanun,  uly ogul – döwlet, kiçi ogul – … Continue reading Içlekli