IKI SÖÝGI

Gije-gündiz öwrüp-çöwrüp hyýaly, Yhlas edip aýdylmadyk sözlere, Çaganyň gursaga badalşy ýaly, Ýakyn boljak boldum sähra-düzlere. Şäher — meň mesgenim, sähra — düşelge, Haýsyn goýsaň, ýürek şoňa towusar. Bu ýaşyl otlara gözüň düşende, Seniň gözleriňem ýaşyl öwüser. Bu topragyň sahylygna ser salyň! Gögermejek zat ýok biziň sährada. Aýagyňy ýere gömseň bir salym, El — şahaňa ýaprak örjek şobada. …Kän zada ýetmekçi bolýaňmy? Ahmal. Onda aýdyň: — … Continue reading IKI SÖÝGI