ÝALAN

Şol wagtlar men on sekiz ýaşymdadym. Bir gün kakam bilen öz awtoulagymyzda obamyzdan ýigrimi-otuz kilometrlikde ýerleşýän şäherçä gidip gelmeli bolduk. Awtoulagy men sürýärdim. Ulag sürmegi täzelikde öwrenip, sürüjilik şahsyýetnamasyny alanyma-da köp wagt geçmändi. Şonuň üçin ruluň başynda oturmaga pursatyň döränine begenýärdim. Barjak ýerimize baranymyzdan soň awtoulagyň kem-käs ýerine seretdirmek üçin bu ýerdäki kakamyň tanyş ussasyna barmaly boldum. Kakama sagat laýyk dörde geljekdigimi aýdyp, ulagymy ussa … Continue reading ÝALAN