SIZ NÄHILI DUÝÝARSYŇYZ?

Öz döwründe, agyr agramda dünýäniň boks çempiýony bolan Muhammet Aly, 11-nji Sentýabr güni ýer bilen ýegsan bolan Dünýä söwda merkezini, şol wakadan bir aý soňra görmäge baranda, habarçylar tarapyndan berlen: “Gümanly kişiler bilen bir hatarda şol bir Yslam ynanjyny paýlaşýandygyňyz üçin özüňizi nähili duýýarsyňyz?” diýlen soraga, sypaýyçylyk bilen şeýle jogap berýär:– Siz Gitler bilen şol bir ynanjy paýlaşýandygyňyz üçin özüňizi nähili duýýarsyňyz? Continue reading SIZ NÄHILI DUÝÝARSYŇYZ?