ŞERTLEŞIK

Ýaňyrak durmuş guran ýaş çatynjalar bir gün agşam öýlerinde ondan-mundan gürrüň edip otyrkalar, nireden, nädip çykany belli bolmadyk bolgusyz bir mesele sebäpli aralaryna tow düşüp, jedelleşmäge başladylar. Jedel ýaş gelniň ýüregini agyrdyp ugrady, şonuň üçin ony uzaga çekdiresi gelmedi: – Men özümiňkiň nädogrudygyny boýun almaga taýyn. Ýöne bir şertim bar: senem meňkiň dogrudygyny kabul etmeli! – diýdi. Ýoldaşy: – Bolýar! Goý, seň diýeniň bolsun… – … Continue reading ŞERTLEŞIK