Süňk

Bir gezek Möwlana Jelaleddin hezretleri özüniň çelebileri bilen baglyga gezelenç etmäge çykýar. Şonda birnäçe itiň basalaşyp oýnaşyp ýörşüni gören talyplaryň biri: Görä bulary, doganlygyň hakyt janly nusgasy-da! Käşge, ynsanlar bulardan ybrat alsady – diýýär. Şonda Möwlana hezretleri ýylgyryp: Bularyň öňüne bir bölek süňk okla bakaly, gözüň näme görýä?! – diýýär. Continue reading Süňk