Jüýjeli palaw

Bir adam aýalynyň öňküsi ýaly gowy eşitmeýändiginiň sebäbi nämedenkä diýen pikir bilen lukmana jaň edýärmiş. Ol lukmandan «Eşidiş apparaty alaýsak nähili bolarka?» diýip sorajakmyş. Üstesine, ol bu ýagdaýy aýalyna nädip düşündirjegini hem bilenokmyş. Onsoň, lukman oňa maslahat beripdir: – Sen bilýäňmi, näme et. Aýalyňdan kyrk metr daşrakda durup, adaty gürleýän tonuňda bir zatlar aýt. Eger eşitmese, aýalyňa tarap on metr süýş-de, ýene bir zatlar aýdyp … Continue reading Jüýjeli palaw