OÝUNJAK

Uzak gününi daşarda işläp geçirýän är-aýal kiçijik gyzlarynyň doglan güni üçin sowgat almak niýeti bilen oýunjak dükanyna girýärler. Aýal satyjy gyza ýüzlenip: – Serediň, gyzym uzak gün öýde öz enekesi bilen galýar. Şoňa bar-a, men öýde ýokkam, meň ýoklugymy duýdurmajak oýunjak gerekdi welin, tapyp bolmazmyka? – diýdi. Satyjy gyz başyny ýaýkap: – Size gaty oňat düşünýärin, hanym – diýdi. “Biziň dükanymyz bu jelegaýda köpdürli oýunjak … Continue reading OÝUNJAK