“Äwmek şeýtandan,. . . . . ”

Giç öýländen soň Tejenden dolup, iki sagada ýetmän Aşgabada gelen Seýran, getiren ýolagçylaryny düşürmeli ýerlerine elten soň, köne aeroportdaky taksi duralga geldi. Bu günler baýramçylyk bolansoň, täze alan maşyny bilen kireý edýän Seýranyň keýpi daş ýarýardy. Adam köp, maşynam az. Agzyňdan çykan nyrha-da münüp durlar. Ynha, şäheriň içinde aýlanýan awtobusdan düşen iki sany oglan goşlaryny göterip,Tejene gidýän maşynlaryň ýanyna geldiler. Seýran ilki bolup, bulary garşy … Continue reading “Äwmek şeýtandan,. . . . . ”