“Şahyryň gözi”

Bu ýazgylar edebiýat we durmuş baradaky täsirlerden, içgepletmelerden emele geldi. Ýazgylar çärýek asyryň ýanderpderçeleriniň, depderleriniň sahypalaryndan seçilip alyndy. Bu sahypalar uzak wagtyň dowamynda ýakyn syrdaşym bolupdylar: kä halatlarda olara özümiň iň mukaddes, iň pynhan syrlarymy ynanypdym. Ýöne ol syrlar näçe pynhan bolsalar-da, men olaryň hiç haýsyny-da diňe özüm üçin bellik etmändim. Dürli ýygnanyşyklarda, duşuşyklarda, kärdeşlerim bilen bolan çaýlaşyklarda olaryň birnäçesini orta atypdym, jedelleşipdim, ylalaşypdym, ylalaşmandym…Ýazgylaryň … Continue reading “Şahyryň gözi”