Şu günden başla!

Şu günden başlap, düýnüň pikiri bilen ýaşamakdan el çek. Düýn geçmişde galdy we sen ony asla üýtgedip bilmersiň. Sen diňe özüňi üýtgedip bilersiň, ony hem eger isleýän bolsaň. Ertiriňi alada edip ýaşama! Sebäbi ertir entek gelenok. Ertiriň senden garaşýan ýekeje zady bar, olam – eliňden gelýänini aňryýany bilen orta goýmaklyk. Ýagny şu gün eliňden gelýänini gaýgyrmazlyk. Durmuşyň her bir pursatynyň nähili gymmatlydygyny, bu dünýäde gazanan … Continue reading Şu günden başla!