Kemçilikler

Biziň barymyz öz kemçiliklerimiziň hammalydyrys. Şonuň üçin hiç kimi ýazgarmaga hakymyz ýokdur! (Sagdy) * * * Özüňde görüp bilmeýän aýbyňy başga birinde görüp bilmegiň seniň üçin uly aýyp hökmünde ýeterlik dälmidir?! (Hezreti Omar) * * * Kemçilik däl-de, çykalga tapyň! (Genri Ford) * * * Kemçiligi ýüzüne aýdylmaýandygy üçin özüni kemçiliksiz hasaplap ýörenlerimiz hem bar. (Anonim) * * * Dünýäde iki adamyň kemçiligi ýok: biri … Continue reading Kemçilikler