ENÄNIŇ SÖÝGÜSI

Awustralýada şol güne çenli bellige alnan iň agyr guraklyk höküm sürýärdi. Tokaýda ýaşaýan ýabany haýwanlar suwsuzlykdan gyrylýardy. Hatda olar şeýle bir çäresizdiler welin, adaty şertlerde asla edip bilmejek hereketlerini edýärdiler ­­– etrapdyr obalara aralaşyp, öýleriň ýakynlaryndan içer ýaly bir ýuwdumlyk suw gözleýärdiler. Aslynda, oba ýerlerindäkileriň ýagdaýy hem olaryňkydan enaýy däldi. Sygyrlardyr goýunlar hor düşüpdi, ikiden-ýekeden ölýärdiler. Maldarlar ellerinde galan bir owurt suwy hem özlerine, hem … Continue reading ENÄNIŇ SÖÝGÜSI