DOGRUÇYLLYGYŇ HIKMETI

Gadym döwürlerde bir obada pähimli ýaşuly ýaşapdyr. Oba adamlary onuň bilen maslahatlaşman, hiç bir işiň başyny tutmandyrlar. Günlerde bir gün ýaşuly obanyň gojalary bilen çaýlaşyp oturan wagty, bir ýigit salam berip, gapydan giripdir. Saglyk-amanlyk soraşylandan soň ýigit:– Ýaşulular, obaňyzda ýaşamaga, göçüp gelmäge rugsat soramaga geldim – diýipdir. Bir käse çaýy ýigide uzadan oba kethudasy:– Inim, sen ýaşap oturan obaňdan näme üçin göçjek bolýarsyň? – diýip … Continue reading DOGRUÇYLLYGYŇ HIKMETI