GADAGAN ÖÝLER

Uzak ýoldan gelýän kowçumyň öňündäki jülge tä gözýetime çenli uzap gidýärdi. Bu jülgäniň girelgesi ullakan iki gaýanyň arasyndaky darajyk ýerdi. Ýeke adam zordan sygýan ol geçitden ýekän-ýekän geçip, jülgä aralaşan ýolagçylar öňlerinde ol ujy tükeniksizlige ýazyp gidýän uzyn bir ýol gördüler. Geçitden geçen her ýolagçyny ýoluň başynda duran duýduryjy garşy alýardy. Duýduryjy adamyň ruhuna täsir edýän mylaýym sesi bilen şeýle zatlardan habar berýärdi: – Eý, … Continue reading GADAGAN ÖÝLER