DÜRLER…

Ahmet Hamdy Tanpynar Biz pikirlerimizi, umuman, egnimizde göterýäris. Öz barýan ýolunyň dogrudygyna ynanmak adama duşman ordasynyň içinde-de güýç berer. Garşy durmaga gaýraty bolmadyk, kynçylyga döz bilmeýän biriniň aýgytly hereket etmäge gaýraty çatmaz. Adam ruhy bu älemde hojaýyndyr. Zuluma razy boldugyňça has beter zulumlar dörär gider oturar. Ýürekden söýýän adam söýgisiniň deregine zat hantama bolmaz. Jogapkärçiligini çekip biljek pikirleriň adamsy bolmaly. Adalatsyzlyga her gezekki göz ýumuşyň … Continue reading DÜRLER…