Köke

Bir gije bir zenan aeroportda uçara garaşýar. Uçuşa çenli esli wagt bar bolandygy üçin, ol dükana baryp, güýmenere kitap bilen bir guty köke satyn alýar. Soňra oturgyçlaryň birine baryp çökýär.  Satyn alan kitabyndan başyny galdyryp bilmän oturan zenanyň, birdenkä, bir zat ünsüni çekýär. Ol ýanynda oturan bir erkek adamyň batyrgaýlyk edip, olaryň ikisiniň arasynda duran kökeli guta elini uzadandygyny görýär. Onsoň, assyrynlyk bilen synlap oturýar … Continue reading Köke