Körler

Lukman Hekime: «Paýhasly bolmagy kimden öwrendiň?» diýip soranlarynda, ol şeýle jogap beripdir: – Körlerden öwrendim. Sebäbi olar hasalary bilen barlap görmän bir ädim hem ädenoklar. Nirä basýanlaryny anyk bilip, onsoň ädim ädýärler. Şonuň üçin men hem bir iş etmänkäm öňünden pikirlenyärin. Eger aýtjak zadym manyly bolsa, aýdýaryn. Etjek işim peydaly boljak bolsa edyärin. Peydasyz işlerden, boş gürrüňlerden gaça durmaga çalyşýaryn. Continue reading Körler