Soňky wagon

Ejesi bilen kakasy her ýyl tomsuna ogullaryny atalaryna gezmäge ugradanlarynda otluda bile gidip, ertesi gün hem şol otly bilen yzlaryna gaýdýarmyşlar. Oglanjyk ulalyp, ese-boýa gelenden soň, ejesi bilen kakasyna: – Men indi ullakan oglan boldum. Bu ýyl atamlara bir özüm gidäýeýin? – diýip ýalbarypdyr. Ejesi bilen kakasy birbada oňa näme diýjegini bilmändirler. Ýöne soňundan öz aralarynda bir pikire gelip: «Ýeri bolýar-da» diýipdirler. Oglanjygyň atalaryna gitmeli … Continue reading Soňky wagon