KYNÇYLYGYŇ HÖZIRI

Bir patyşa gögele hyzmatkäri bilen gämä münüpdir. Ýöne ol hyzmatkär ömründe deňiz garasy görmän eken. Gämide ýolagçylyk etmegiň hupbatlaryndan bihabar bolansoň, gämä münen badyna gorkudan ýüregi ýarylypdyr-da birden aglap-eňräp başlapdyr. Ýanyndakylar ony köşeşdirjek bolup näçe jan etselerem bary bir köpükmüş. Bu ýagdaý padyşahyň keýpini gaçyrypdyr. Gämidäkiler nätjeklerini bilmän halys kelebiň ujuny ýitirenlerinde, olar bilen bile gelýän bir ýaşuly padyşahyň ýanyna baryp: — Padyşahym, rugsat berseňiz, … Continue reading KYNÇYLYGYŇ HÖZIRI