Satlyk güjük

Gadymdan galan harabalyklary bilen meşhur sebitleriň birinde gezip ýören, gadymy zatlary ýygnaýan adam harabalyga ýakyn oturan bir obanyň içinden geçip barýarka, görýän zadyna ynanmady. Kiçijik güjük gymmatbahaly gadymy tabakdan suw içip durdy! Güjügiň eýesi bu tabagyň gymmatyny bilmeýän bolara çemeli. Gadymy zatlaryň yşkynda gezip ýören ýaňky söwdagär tabagy ele salmak üçin özüçe bir pirim gurdy. Eýesinden bu güjügi satyp-satmajagyny sorady. Ol tabaga hiç hili üns … Continue reading Satlyk güjük

Bedroý aýal hem onuň batyl äri hakynda

Abdyrahman Jamy, “HEKAÝATLAR” Gadym çakda ýaşanmyşyn bir batyl,Sataşanmyş oňa bir bedroý hatyn. Ol edep görmedik hem gödekmişin,Özem durşy bilen gybat—gepmişin. Ýüzi garrygyzyň paçagy ýaly,Maňlaýy durşuna ýygyrtdan doly. Bili küýki, gulaklaram agyrmyş,Gybat gözläp, öýden—öýe ýüwirmiş. Bir gün ol äriniň ýüzüne garap,Başlanmyş gürrüňe şelaýynsyrap: „Batyldygňa gelýär şeýle bir haýpym,Ýok meniň synamda birjigem aýbym. Jemalym bäs edýär nurana Aýa,Görenler aňk bolup bakýar men taýa. Gözelligme gözi gidip gülleriň,Ahmyr, … Continue reading Bedroý aýal hem onuň batyl äri hakynda

JOGAP

Köçäniň burçunda oturan horajyk gyzjagaz garnyny doýrarlyk pul ýa-da azyk-owkat üçin dilegçilik edýärdi. Egninde köne, ýyrtyk eşigi bardy, ýüzi-gözi gara kirdi. Onuň gözgyny ýagdaýy hakykatdanam nebsagyrynçdy. Şol wagt köçeden daşyndan barlyklydygy bildirip duran ýaş, daýanykly ýigit geçip gitdi. Ol gyzjagazy görüpdi, ýöne bildirmezlik üçin yzyna seretmändi. Öýüne, rahat durmuşyň hözirini görüp ýaşaýan maşgalasynyň arasyna gelse, agşam nahary üçin naz-nygmatdan doly saçak ýazylan eken. Ýöne birden … Continue reading JOGAP

«Sen olaryň pikir edişleriniň tersine, ýagşy adam»

Ýoluny urduran adam Allanyň rehmet etmegi bilen dogry ýola düşýär. Pire gol berýär. Şondan soň ol düýbünden üýtgeýär. Agzyndan toba-istigfar kelemesi düşmeýär. Iliň aýbyny gözläp, sümsünip ýören käbirleri bolsa, ol barada her hili gep çykarýar: – Biz ony gaty gowy tanaýas. Mysapyrsyramasyna garamaň, onuň niýeti ile gowy görünmek. Aslynda bolsa ol üýtgänok, şol öňki bolşy – diýip, o ýerde-bu ýerde bolar-bolmaz gürrüň edýärler. Biçäre adam … Continue reading «Sen olaryň pikir edişleriniň tersine, ýagşy adam»

Bela

Bir adam Musa (a.s) pygamberiň ýanyna gelip: – Eý, Musa! Haýwanlaryň diline düşünmek isleýärin, meniň üçin dileg-doga edäý! Olaryň diýýän zatlaryndan sapak alyp, menem gowy adam bolaýyn – diýýär. Şonda hezreti Musa (a.s) ol adama: – Bar, işiň bilen bol! Şu bolşuň has gowudyr. Gerdeniňe göterip bilmejek ýüküňi aljak bolma! – diýýär. Emma ol adam öz diýenine tutup dur diýýär: – Eý, Musa (a.s)! Hiç … Continue reading Bela

«Peder bir zat diýer, kader başga zat!»

Fatih Soltan Mehmet oglanjykka bir sapar bezzatlyk edýär. Şonda kakasy Myrat II: – Nähili bezzat çaga sen! Senden adam çykmaz – diýip, oňa käýeýär. Şol pursat Akşemseddin hezretleri hem bar eken. Ol welilik nazaryna, kalp gözüne aýan bolan syrdan ötri ýylgyrýar-da şeýle diýýär: – Peder bir zat diýer, kader başga zat! * «Kader (ýazgyt, takdyr)» sözi – ölçemek, ýazgydyny ýazmak, ölçäp-kesmek arkaly bir zady emele … Continue reading «Peder bir zat diýer, kader başga zat!»

Soltanlar we ulamalar

Horasan ýurdunyň patyşasy Aladdin Muhammet Horezmşanyň gaty artykmaç gyzy bardy. Patyşa öz gyzyna muwapyk ýigit tapanokdy. Mundan ötri biynjalyk bolup başlan patyşa bu babatda ýakyn weziri bilen maslahatlaşmagy müwessa bilýär. Oňa: – Gyzyma mynasyp ýigit tapylanok, berjek maslahatyň barmy? – diýip, sala salýar. Wezir köpi gören, öz pikirini çekinmän aýdyp bilýän adam ekeni. Ol patyşa garap şeýle diýýär: – Yslam patyşalary bilen diňe ulamalar deňleşip … Continue reading Soltanlar we ulamalar