Köpri

Dünýäde bar bolan düşünjedir hakykatlara hökman at berlipdir. Adam ogly asyl manysyny doly kesgitläp bilmese-de, hamana unudylmagyndan howatyr edýän ýaly, olara başdan-aýak at goýup çykypdyr. Şonuň üçin hakykatlary aňladýan atlar aslynda hakykatlaryň doly manydaky düşündirişi bolman, diňe olaryň barlygyny alamatlandyrýan sözlerdir. Sözler elmydama-da, hakykatlaryň doly manydaky düşündirişi bolmakdan ejizdirler. Takyk mysal getirmeli bolsa, adamlaryň arasynda «adalat» diýlen düşünjäniň barlygy jedelsiz. Emma onuň manysyny düşündirmek üçin … Continue reading Köpri