Satyn alnan bir sagatlyk wagt

Bir adam işden ýadap öýüne gelende, bäş ýaşlyja oglunyň gapynyň agzynda özüne garaşyp duranyny gördi. Çaga kakasyndan her sagatda näçeräk gazanýandygyny sorady. Kakasy argyn göwresini diwana goýberdi-de:– Şol zatlar seniň işiň däl-ä, oglum – diýip jogap berdi. Emma çagajyk ýeň bermän:– Kaka jan, bilesim gelýär-dä – diýdi.– Beýle bilesiň gelýän bolsa aýdaýyn: her sagatda ýigrimi dollar gazanýan.Oglanjyk biraz oýurganyp durandan soň:– Kaka jan. Onda maňa … Continue reading Satyn alnan bir sagatlyk wagt