DÜRDÄNELER

LAO SZY,Hytaý akyldary /XV- XVI asyrlar/. Agyr günä üçin adamyň ömründen on iki ýyl, bir ýazyk üçin bolsa ýüz gün kemeldilýär. Maşgalanyň aýbyny ile ýaýma.Özüňem düzüw bol, özgelere-de şony öwret. Garrylara hormat goý, çagalara howandar bol. Mör-möjeklere-de, haýwanlara-da, ot-çöplerdir agaçlara-da dözümli darama. Mätäçden kömegiňi gaýgyrma, öz artykmaçlygyňy mazamlama. Köp zatdan özüňi saklap, az bilen oňňut et. Ýagşylyk et, ýöne muzduna garaşma. Halypalaryň hatyrasyny sakla. Aldamak … Continue reading DÜRDÄNELER