Niýet

Päk niýet bilen ekilen tohumlaryň hiç biri hem yrýa gitmeýär. Bu Haktagalanyň goýan kanunlarynyň biri. Onuň goýan kanunlary üýtgewsiz hem baky. Eger adamyň edýän işiniň niýet bilen bagly tarapy düzüw, arassa bolmasa, onuň azaplarynyň bary puçdur. Eger adam hudaýa ynanýan bolsa, onda ol niýet meselesine biperwaý garamaz, niýetiň ähmiýetine aňly-başly göz ýetirmäge çalşar. Sebäbi ynsanyň niýetine görä amallaryna baha beriljek. Bu, elbetde, amaly terk edip, … Continue reading Niýet