Suratkeş

Ady belli bir suratkeşiň eserleriniň sergisi guralypdyr. Suratkeşiň özi hem buýsanç bilen şol sergide aýlanyp ýörkä, suratlaryň birine üns berip seredip duran bir gyzjagaz onuň ünsüni çekipdir. Gyzjagaz surata seredip duran ýerinden zol-zol gapjygyndan pullaryny çykaryp sanaýarmyş. Suratkeş pişik basyşyny edip, gyzjagazyň golaýyna barypdyr-da oňa: – Bu suraty haladyňmy? – diýip sorapdyr. Gyzjagaz oňa çyny bilen: – Hawa – diýip jogap beripdir, soňra bolsa sözüniň … Continue reading Suratkeş