Maşgala abadançylygy

Hindistanyň on birinji prezidenti Abdul Kalam kakasy bilen bagly ýatlamasyny şeýle gürrüň berýär: «Men o wagtlar oglanjykdym. Bir gün ejem ýene hemişeki ýaly uzynly gün işde bolup, agşam öý gelensoň hem nahar bişirdi. Ejem biziň öňümize hindi naharlaryndan «sabzi» bilen gara köýük bolan «roti» goýdy. Men ýanan «roti» barada kim dil ýararka diýip garaşdym. Kakam «rotisini» iýip boldy-da, meniň okuwymyň ýagdaýyny sorady. Şol gün kakama … Continue reading Maşgala abadançylygy