Ynam

Hezreti şeýh Muhammed Osman Syrajeddin Nagyşbendiniň (k. s) Eýranda ýaşaýan iki sany sopusy maşynly Türkiýä piriňkä zyýarata ugraýarlar. Haçan-da olar ýollaryny kesip geçýän derýadan geçjek bolanlarynda, suwuň joşup, köprüniň üstünden akyp ýatanyny görýärler. Alaçsyz maşynlaryny goýup, pyýada köprüden geçen zyýaratçylar derýanyň aňry ýüzünde kioskda oturan nurana ýüzli adama gabat gelýärler. Ol adam bulara habar gatdy: −Ýoluňyz ak bolsun! Nirä ugradyňyz? − Hezreti şeýhiňkä barýarys. Maşynymyzy … Continue reading Ynam