Gülüň ýapragy

Gadym zamanlarda bir pelsepe mekdebi bar eken. Bu mekdep paýhas gözläp gelýänlere gapysyny giňden açýan eken. Emma şol gapydan girmegiň ýekeje şerti bar eken. Ol hem aýtjak zadyňy geplemän aýdyp bilmek eken. Günlerde bir gün şol mekdebiň gapysynda bir nätanyş adam saklanypdyr. Nätanyş gapynyň öňünde gymyldaman durupdyr. Mekdepde däp bolan düşünjä görä, gapyň öňüne kimdir biriniň gelip garaşyp duranlygy duýgy arkaly içerdäkilere mälim bolmalymyş. Şonuň … Continue reading Gülüň ýapragy