Tireparazlyk

Musulmançylyk tireparazlygy, milletparazlygy ýatyrypdyr, hiç kime beýlekiniň depesinden seretmäge rugsat bermändir. Beýleki birinden üstün bolmagyň ýoly hökmünde takwalygy görkezipdir; ýagny Ýaradandan kim näçe köp gorkýan bolsa, şonça takwaly, şonça beýlekiden üstün hasaplanypdyr. Hezreti Pygamber (s.a.w.) döwründe muňa mysal bolup biljek köp hadysa bolupdyr. Bir gün Pygamberimiziň (s.a.w.) iň ýakyn sahabalaryndan biri bolan hezreti Ebu Zer (r.a.) Bilaly-Habeşi atly beýleki bir sahaba: “Gara aýalyň ogly” diýip … Continue reading Tireparazlyk