İki it

Indeýesleriň serdary agtygy bilen her gün gapyň agzynda oturyp, iki itiň urşuşyny synlar eken. Itleriň biri ak, beýlekisi garamyş. On iki ýaşlyja oglanjyk özüni bileli bäri şol itler öýüň öňünde şeýdip urşup geçirýärmişler. Oglanjygyň atasy bolsa, möjekden azan şol iki iti hergiz ýanyndan aýyrman saklaýarmyş, olary asla aç-hor etmeýärmiş. Oglanjygyň öýi goramak üçin bir itiň ýetik wagty ikinji itiň nämä gerek bolýandygyny, üstesine, olaryň reňkiniň … Continue reading İki it