Müň aýnaly otag

Gadym zamanlarda diwaryna müňlerçe aýna asylgy otagy bolan bir buthana bar eken. Günlerde bir gün saý-sebäp bilen şol buthana bir it giripdir-de, onuň içinde azaşyp, ýaňky otaga barypdyr. Janawer müňlerçe ite birden gözi düşensoň, özüni duşmana gapyl basdyran ýaly duýup, üýrmäge başlapdyr. Itiň üýrüşi hem-de dişlerini görkezip hyňranyşy onuň özüne müňlerçe hyňranma bolup gaýdyp gelipdir. Onsoň, it hasam beter jabjynyp ugrapdyr. Şeýlelikde, ol bogazyna bat … Continue reading Müň aýnaly otag