«Onuň bilen mylakatly gepleş!»

Bir gün ymam aýagaldygyna jemagata gaharlanyp wagyz edýärmiş. Jemagatyň arasynda Abbasy halyfy hem barmyş. Ymam göýä diýersiň, hut halyfa gulak edip, nagarasyny döwýärmiş. Şonda halyf ymama şeýle diýip seslenýär: ― Eý, ymam! Sen hezreti Musadan (a.s) ýa-da Harundan (a.s) kän haýyrly dälsiň. Menem fyrawundan beter erbet däldirin. Allatagala pygamberlerini fyrawunyň ýanyna iberende, onuň bilen mylakatly gepleşmegi tabşyrypdyr. Sen näme üçin meniň bilen beýle gaharly gepleşýärsiň? … Continue reading «Onuň bilen mylakatly gepleş!»