Nagym

Bu günem daň bilen duşmanyň ýene-de bir hüjümi başlandy. Yzly-yzyna zalp bilen atylýan duşman toplarynyň gümmürdisi, galadaky aýal-ebtatlaryň ahy-nalasy, zenzelesi bilen garyşyp, gulagyňy kamata getirýärdi. Dişine çenli ýaraglanan duşman kem-kemden tekeleriň örüsini daraldýardy. Galanyň düýbüne dykylyp gelen orslar gözleri ýok ýaly ýokary dyrmaşýardylar. Emma üstlerinden guýulýan gaýnag suwa, gyzgyn garaýaga döz gelibilmän yza serpikýärdiler. Uzak günläp dowam eden söweş gijara kiparlady. Duşman garymyna girdi, tekeler … Continue reading Nagym