Çarwadarlar bilen söhbet

Öz döwrüniň güýçli alymlarynyň biri çarwadarlaryň beren sowalyna şeýleräk tymsal bilen jogap berýär: – Çarwadaryň bar emlägi onuň goýny. Muny size diýmegiň geregi hem ýok. Şuny welin, size aýtmagym gerek. Aýdaly, goýunlaryňyzy bakmak üçin hakyna çopan tutýaňyz. Hakyna tutan bu çopanyňyzam, onuň çolugam işýakmaz, biperawyň biri bolup çykýar. Olaryň iti hem şolardan enaýy däl diýeli. Ýaýla bolsa goýunlary kaklamagyň maýyny peýläp, ygyşyp ýören ogry-jümri diýjekmi, … Continue reading Çarwadarlar bilen söhbet