Entegem göterip ýörmüň?

Bir derwüş şägirdi bilen güýçli ýagan jaladan soň lüýk bolup ýatan ýoldan ýöräp gelýärkäler, owadan bir zenanyň batgalykdan geçip bilmän durandygyny görüpdirler. Ine, onsoň derwüş sen-men ýok, geläge-de ýaňky zenany arkasyna alypdyr-da, batgalykdan göterip geçiripdir. Derwüşiň şägirdi muny görüp, ör-gökden gelipdir. Ol gözlerini alardyp piriniň bir zenany batgasyz ýere eltip gaýdyşyny synlapdyr. Soňra derwüş şägirdi bilen ýoluna dowam edipdirler. Şägirt ýolboýy ýüzüni sortduryp, hiç hili … Continue reading Entegem göterip ýörmüň?