KIÇIJIK NURBAT…

Ummanlary aşýan äpet gämide iki tagtany bir-birine baglaýan kiçijik nurbat bardy. Ol bir gün içiniň juda gysýandygyny aýdyp, “zaýa nurbat” bolasynyň gelýändigini dillendirdi. Onuň islegini eşiden beýleki nurbatlaram şonuň ýaly içleriniň gysýandygyny we “zaýa nurbat” bolaslarynyň gelýändigini aýdyp, gygyryşyp başladylar.Nurbatlaryň islegleri gäminiň demirden ýasalan gapyrgalaryna baryp ýetdi we olaryň hemmesini gorky gaplap aldy. Olar:– Haýyş edýäs, beýtmäýiň – diýip ýalbarmaga durdular. – Göwräňiziň kiçiligiňize garamaň, … Continue reading KIÇIJIK NURBAT…