Hiç zat bolasy ýok

Gadym zamanlarda iki obanyň arasynda täsin bir bäsleşik guralypdyr. Her oba özüniň nähili baýdygyny subut etmeli eken. Bäsleşik hasam gyzgalaňly geçer ýaly her kim öz obasynda ullakan howuz salynmaly hem-de bir gijäniň dowamynda şoňa süýt eltip guýmaly edilipdir. Haýsy obanyň howzunda süýt köp bolsa, şol hem ýeňiji hasaplanýar eken. Şeýlelikde, iki obada hem howuz salnypdyr. Belleşilen gijede adamlar ýatman howza gatnapdyr, her kim getirenjesini döküp … Continue reading Hiç zat bolasy ýok