“Ogul toýy”

Bäbekhananyň işiginde iki ýana zowzuldap ýören Nazar, şepagat uýasynyň “Buşluk! Ogluňyz boldy!” diýen söýünjisine guş bolup uçdy. Ýogsa näme? Üç gyzdan soň dileg bary edilip ýetilen ogluň bolar-da, begenmezmiň? Bäbegi öýlerine getiren günleriniň ertesi sadakasyny sowan Nazaryň öýüniň märekesi agşamlygam sowulmady. Etrap merkezindäki bankyň kassiri bolup işlän soň, agşamky myhmanlaram kileň işdeşleri, aga-inileri, obanyň sözi geçginli adamlarydy. Ýörite çagyrylyp getirilen şu töweregiň atly aýdymçysy Geldi … Continue reading “Ogul toýy”