Derwüş

Bir gün derwüşden: – Sen nädip beýle giň göwrümli bolup bilýärsiň? – diýip sorapdyrlar. Derwüş bu sowala şeýle jogap beripdir: – Okan ylymlarymyň hem-de durmuşda gazanan tejribämiň netijesinde bäş ýörelgä eýerip ýaşamagy özüme kada edindim: 1. Rysgymy hiç kimiň elimden alyp bilmejegine göz ýetirdim. Şeýdibem, arkaýynlaşdym. 2. Haktagalanyň meni gözden salmaýandygyna düşündim. Şonuň üçin hem utanç-haýany elden bermedim. 3. Meniň öz etmeli işimi hiç kimiň … Continue reading Derwüş