Puşman

“Oraza geldi haý bile, Bir meleje taý bile, Taýym batga batanda, Çykaryň haý-haý bile. ” – diýip aýlanýan ýaremezançylaryň sesleri küren obanyň dumly-duşunda ýaňlanyp durdy. Her kim täze dogan aýy ýüzüne sylyp, ýagşy dilegler edýärdiler. Indi esli ýyldan bäri aýat-töwir edip, obanyň toýuna-ýasyna ýarap ýören, il içinde “Berdi kommunist” diýip tanalýan Halykberdi aga agşam namazyny okap, sekiniň üstünde öňüne alan çaýyny gaýtaryp otyrdy. Onýança-da, aýlanyp … Continue reading Puşman