Syr

Ýowuz Soltan Selim ýörişe gitjek ýerini hiç kime aýtmaz eken. Ine bir gezek hem şeýle harby ýörişleriň birine taýýarlyk görlüp ýörkä wezirleriň biri soltandan gaýta-gaýta nirä ýörişe ugraýandyklaryny sorapdyr. Şonda soltan hem oňa:  – Sen syr saklap bilýäňmi? – diýip sorapdyr. Wezir: «Elbetde, saklap bilýärin patyşahym» diýipdir. Onsoň, soltan oňa şeýle jogap beripdir: – Menem saklap bilýärin. Continue reading Syr