Üç ýüz altmyş erenler

Köneürgenç töwereklerinde ýerleşen bu uly zyýarathana hakynda şol ýerde duş gelen, Buhara medreselerini okan ylymly bir ýaşulynyň aýdan rowaýatyna görä, bu ýer Horezmşalar döwründe meşhur medrese bolupdyr. Musulman dünýäsiniň ýetişen uly alymlary belli bir derejä baranlaryndan soň, şu ýere gelip, ylymlaryny artdyrýan ekenler. Bu ýerde üç ýüz altmyş sany pire sapak beren uly öwliýä bolupdyr. Ýylda bir gezek gapysy açylýan bu medresä diňe şol gün … Continue reading Üç ýüz altmyş erenler