ŞAHYR

Hiç kime gyýa göz bilen garamaly däl. Göwnüme bolmasa, durmuş maňa şony öwretmäge çalyşýan ýaly. Öňem ägirtleriň biri tutuş adamzadyň garamaty boýnumda durka men nädip özgäni ýazgaraýyn diýenmiş. Özgäni däl-de, özüňi köteklemegi başarmaly. Mukaddes kitabymyzda hem aýdylyşy ýaly, ynsan öz nebsini agyzzyryklamaly. Elbetde, nebsiňi başyna goýberseň, onuň seni gorpuň gyrasyndan eltjegi şeksizdir. Magtymguly şahyryň nakyllyk setirleri bar. Ol: «Waý halyn nebsin söýen, jan leşgerin ejiz … Continue reading ŞAHYR