AŞHANANYŇ PENJIRESI

Daglyk ýerde ýerleşýän bir öýde ýangyn çykyp, ýanyp kül bolýar. Öý eýesi aýaly bilen öýsüz-öwzarsyz, kör-köpüksiz galýar. Sebitiň ýaşulylary öý eýelerine teselli berjek bolup, elinden gelenini edýärler. Täze jaý salnar ýaly olar üçin öz aralarynda pul ýygnap başlaýarlar. Aladalar gysga wagtyň içinde öz miwesini berýär. Üýşen pul bilen iki garra öňki öýlerine meňzeş öý salyp berýärler. Hatda birneme pulam artýar. Beýle bolansoň, kömek edenleriň biri … Continue reading AŞHANANYŇ PENJIRESI