Pent

Bir gün Lukman Hekim ogluny ýanyna çagyryp, oňa durmuşda şu üç zady berk berjaý etmegi tabşyrypdyr: Iýýän naharyň iň gowy nahar bolsun! Ýatýan düşegiň iň rahat düşek bolsun! Ýaşaýan jaýyň iň kaşaň jaý bolsun! Ogul atasynyň sargydyny eşidip, allaniçigsi bolupdyr: Şonda Lukman Hekim ogluna şeýle jogap beripdir: – Kaka! Biz günümizi zordan aýlaýarys ahyry. Seniň bu aýdýanlaryňy men ýerine ýetirip bilmesem gerek. – Diňe ajyganyňda … Continue reading Pent