ARZYLY ŞLÝAPA

Men garyp maşgalada doguldym. Garyp bolsagam, ejem öýe gerek zatlary almak üçin niýetlän pulunyň ujundan birneme süýşürerdi-de, mahal-mahal bize ownuk-uşak lýuks zatlar alyp bererdi. On dört ýaşyma giren pilläm, bir dükanyň witrinasynda, şol güne deňiç gören gyz şlýapalarymyň içinde iň owadanyna gabat geldim. Ýöne ony alara pulum ýokdy. Bu golaýda boljaga-da meňzemeýärdi. Men onuň puluny bir zat edip ýygnaýyýyn diýsemem, entek dörtden birini ýygnap ýetişmänkäm, … Continue reading ARZYLY ŞLÝAPA